ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto podmínky použití upravují vzájemná práva a povinnosti mezi fyzickou osobou - Jan Janouškovec, se sídlem Na Celchu 392/23, Lobzy, 326 00 Plzeň-Plzeň 2-Slovany, Česká republika, IČ: 02796571 (dále jen „poskytovatel“) a dalšími osobami, uživateli služby Fashioned.cz (dále jen „uživatel“), vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese fashioned.cz (dále jen „webová stránka“), případně prostřednictvím sítě Facebook. Dále upravují práva a povinnosti při využívání služby Fashioned.cz, webové stránky a další související právní vztahy.

Znění podmínek použití může poskytovatel měnit či doplňovat. Změny nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění na webové stránce.

OBSAH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Na základě smlouvy o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje, že uživatele zařadí do systému Fashioned. Uživatel se zavazuje poskytnout platné osobní údaje (viz článek 8 a 9).

UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Uzavření smlouvy se provádí zadáním emailové adresy uživatele na webové stránce nebo přihlášením uživatele přes síť Facebook. Emailová adresa uvedená uživatelem je pro účely podmínek použití považovaná za správnou. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám.

PODMÍNKY SLUŽBY

Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby.

ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE ZA VADY SLUŽEB, REKLAMACE

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to konkrétně ustanoveními § 499 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Uživatel svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb uplatňuje u poskytovatele písemně elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 12.4).

VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

Přístup ke službě je určen výhradně pro uživatele. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele umožnit užití služby třetím osobám.

Uživatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem poskytovatel.

Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SVOLENÍ K ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Uživatel, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: emailová adresa, město, ve kterém uživatel přebývá, zájmy uvedené v rámci služby Fashioned, základní údaje poskytnuté sítí Facebook, seznam přátel na síti Facebook a emailová adresa účtu uživatele na síti Facebook (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely plnění závazků ze smlouvy o poskytování služeb a pro účely zasílání jiných obchodních sdělení poskytovatelem.

Zpracováním osobních údajů uživatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu oznámit poskytovateli jakoukoli změnu v osobních údajích.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Uživatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k poskytovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu poskytovatele.

V případě, že by se uživatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 8.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, poskytovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li poskytovatel nebo zpracovatel žádosti, má uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu uživatele a se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Uživatel, který je spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), je v souladu s ustanovením § 53 odst. 8 písm. a) občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit zasláním žádosti o zrušení využívání služby z emailové adresy, kterou uvedl při uzavírání této smlouvy.

UŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Uživatel či jiná osoba využívající webovou stránku bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele není oprávněn k užití textů, grafických děl či jiných předmětů chráněných autorským právem nacházejících se na webové stránce.

Uživatel souhlasí s tím, že na webové stránky umístí pouze obsah, jehož je autorem nebo jehož autor poskytl uživateli souhlas k jeho zpřístupnění prostřednictím webové stránky. Uživatel prohlašuje, že umístěním a zpřístupnněním takového obsahu nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob ani jiná práva a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy.

Poskytovatel není v rozsahu uvedeném v § 5 zákona č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti a v souladu s tímto ustanovením, odpovědný za činnost uživatelů

Uživatel není oprávněn při využívání webové stránky (serveru) poskytovatele používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky či serveru.

Uživatel je oprávněn vkládat na webové stránky informace. Zejména se jedná o vytváření setů (koláže), kolekcí, nahrávání obrázků, vkládání komentářů (dále jen „příspěvky“). Příspěvky vyjadřují názory autorů a nevyjadřují názory Poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za pravdivost informací obsažených v příspěvcích a za soulad těchto informací s právními předpisy.

Poskytovatel je oprávněn odstranit jakýkoli příspěvek bez uvedení důvodu.

Příspěvky se stávají okamžikem jejich přidání majetkem poskytovatele a jejich autor tím předává práva k těmto příspěvkům a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském: používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoliv takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoliv předchozích práv udělených ve vztahu k těmto příspěvkům.

Uživatel se vložením Příspěvku vzdává jakéhokoliv nároku na odměnu a prohlašuje, že nebude omezovat způsob použití jím vložených příspěvků.

Uživateli nepřísluší za vložení příspěvků žádná odměna.

Poskytovatel je oprávněn právo k užití příspěvků udělit třetí osobě (jako výhradní nebo nevýhradní).

ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností rozhodčím senátem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v souladu (dále jen „Rozhodčí soud“) s Rozhodčími pravidly uvedeného soudu, a to on-line v souladu se Zvláštním dodatkem Řádu pro rozhodčí řízení on-line. Rozhodčí senát se bude skládat ze tří (3) rozhodců. Místem konání rozhodčího řízení bude Praha. Rozhodčí řízení bude vedeno v českém jazyce. Každá strana bude jmenovat jednoho (1) rozhodce ze seznamu rozhodců vedeného tajemníkem uvedeného rozhodčího soudu. Dva (2) rozhodci takto jmenovaní zvolí ze seznamu rozhodců předsedu rozhodčího senátu. Pokud by strany nejmenovaly rozhodce v průběhu třiceti (30) dnů od data, kdy je o to soud požádá, nebo pokud by jmenovaní rozhodci v průběhu čtrnácti (14) dnů od svého jmenování nezvolili předsedu rozhodčího senátu, jmenuje rozhodce či předsedu rozhodčího senátu předseda Rozhodčího soudu.

Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

Kontaktní údaje poskytovatele:
adresa: Na Celchu 392/23, Lobzy, 326 00 Plzeň-Plzeň 2-Slovany, Česká republika
e-mail: [email protected]

V Plzni, dne 16. 6. 2017